Hi Vangelis,

thanks for your quick answer. I know the GPL Version 2. Is the logo licensed under the same license model?

Sincerely

Uwe Schoeler

Vangelis Katsikaros <vkatsikaros@...1244...> hat am 31. August 2009 um 12:11 geschrieben:

> mail@...2227... wrote:
> > Hi all,
> >
> > i need some help.
> > I wrote a book and now i would like to put the inkscape logo on the cover of the book.
> > Is it allowed to do so? What do i have to observe?
> >
> > My second question:
> > I would like to put the program on an CD with the book. Can i do this too?
>
> Inkscape is distributed under GPL version 2
> http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
>
> For distribution without modifications read sections 1,2,3 of GNU
> General Public License, version 2. Section 3 tells you what to do -
> provided you follow section 1 and 2.
>
> If you've never read the license before, I suggest reading the whole
> thing anyway. You need to understand what the license, of the program
> you are going to distribute, is about.
>
> Regards
> Vangelis Katsikaros
> __________________________________________________
> ×ñçóéìïðïéåßôå Yahoo!;
> ÂáñåèÞêáôå ôá åíï÷ëçôéêÜ ìçíýìáôá (spam);   Ôï Yahoo! Mail äéáèÝôåé ôçí êáëýôåñç äõíáôÞ ðñïóôáóßá êáôÜ ôùí åíï÷ëçôéêþí ìçíõìÜôùí 
> http://mail.yahoo.gr
>