Inkscape Devel

inkscape-devel@lists.inkscape.org

June 2014

  • 30 participants
  • 51 discussions
Last call for 0.48.5
by Josh Andler 09 Jun '14

09 Jun '14
Bug fixed testing
by Jabiertxo Arraiza Cenoz 07 Jun '14

07 Jun '14

06 Jun '14
GSoC blurb for website
by Bryce Harrington 06 Jun '14

06 Jun '14
Tile View widget
by Tomasz Boczkowski 04 Jun '14

04 Jun '14
Frost for 0.91
by Bryce Harrington 04 Jun '14

04 Jun '14
SPPattern class refactorization.
by Tomasz Boczkowski 03 Jun '14

03 Jun '14

03 Jun '14
Win64: feature complete
by Johan Engelen 03 Jun '14

03 Jun '14

01 Jun '14