Inkscape Devel

inkscape-devel@lists.inkscape.org

July 2005

  • 76 participants
  • 217 discussions
svgslice: guide vs. rect methods?
by Lee Braiden 29 Jul '05

29 Jul '05

29 Jul '05
dependency graphs in doc/ proposal
by Ralf Stephan 29 Jul '05

29 Jul '05
Re: [Inkscape-user] stroke stroking stroke
by unknown@example.com 28 Jul '05

28 Jul '05
6 12
0 0
request cvs access
by Adib Taraben 28 Jul '05

28 Jul '05
Dynamically changing SVGView
by De Winne, Joris 28 Jul '05

28 Jul '05
justify text
by Jon Phillips 28 Jul '05

28 Jul '05
OSX not starting?
by bulia byak 28 Jul '05

28 Jul '05

28 Jul '05
Inkscape about screen
by Den=?iso-8859-1?Q?=EDs_Fern=E1ndez_Cabrera?= 28 Jul '05

28 Jul '05